Všeobecné smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

Níže uvedené Podmínky cestovní kanceláře F&K jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy o zájezdu, uzavřené v souladu s ustanoveními § 22521 -§2549 a souvisejícími, zákona č.89/ 2012 mezi objednavatelem a CK F&K. Nabývají účinnosti podpisem cestovní smlouvy.

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou a) F+K Sokolov s.r.o., provozovna cestovní kancelář F&K, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov (dále jen CK F&K), která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím vlastních provozoven nebo pověřených cestovních kanceláří a agentur a b) fyzická nebo právnická osoba uvedená v cest. smlouvě jako objednavatel. Osoby mladší 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby. Osoby od 15 do 18 let se mohou účastnit pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce, pokud se sám neúčastní.

II. Předmět a vznik smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu jsou kombinace služeb cestovního ruchu uveřejněné v katalogu nebo v nabídkových letácích, a to buď jako jednotlivé služby nebo jako zkompletované služby (zájezd), a to v tuzemsku i v zahraničí. Předmětem smluvního vztahu mohou být i jednotlivé služby nebo zkompletované služby sestavené dle požadavku zákazníka. Datem počátku zájezdu je den odjezdu a datem ukončení zájezdu je den příjezdu. Tyto dny jsou určeny pro přepravu do/z místa pobytu zájezdu, nikoliv k vlastnímu pobytu. V cestovní smlouvě o zájezdu je vždy uveden počet noclehů, který je CK F&K povinna zajistit. Smluvní vztah vzniká sepsáním a podpisem objednavatele cestovní smlouvy o zájezdu a jejím písemným potvrzením ze strany CK F&K. Obsah smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem, popř. nabídkovým letákem a těmito Podmínkami.

III. Cenové a platební podmínky

CK F&K má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Základní cena zájezdu nebo služeb je uvedena v katalogu nebo nabídkovém letáku. Sjednané ceny jsou potom uvedeny v cestovní smlouvě. V případě nedodržení termínu úhrady ceny objednavatelem je CK oprávněna zájezd zrušit a účtovat si odstupné dle odd. VI. těchto Podmínek. Bez plného zaplacení nemá objednavatel ani účastníci právo na poskytnutí služeb. Výše plateb a časový rozvrh plateb je sjednán pro jednotlivé služby i zájezdy v tuzemsku i v zahraničí takto:

a) při vzniku smluvního vztahu je zákazník povinen uhradit zálohu minimálně ve výši 50% z celkové ceny uvedené v cestovní smlouvě, a to v místě, kde objednává zájezd.
b) nejpozději 30 dní před realizací zájezdu nebo služby je zákazník povinen uhradit doplatek ceny na účet CK F&K 43 – 6306370247/0100 nebo hotově v provozovně F&K Sokolov. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací zájezdu nebo služby je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu zájezdu ve výši 100%, a to při vzniku smluvního vztahu. V případě zvláštních akcí nebo atypických objednávek jako např. na vyžádání, může CK F&K upravit časový rozvrh plateb odlišně od těchto Podmínek s tím, že bude rozvrh plateb vyznačen v cestovní smlouvě a tento má přednost před rozvrhem plateb uvedeným v těchto Podmínkách. Dětské ceny dle věku dětí platí tak, že dítě nesmí v době do ukončení doby čerpání poslední služby dosáhnout věku uvedeného jako maximální hranice pro poskytnutí slevy, nebo dětské ceny. V případě nočních letů, kdy je příjezd do místa určení v nočních hodinách, se celá noc účtuje. Ceny uvedené v katalogu s letní nabídkou jsou kalkulovány k 05.11. roku předcházejícího příslušné letní sezóně.
IV. Práva a povinnosti objednavatele zájezdu a práva a povinnosti CK F&K

Objednavatel má zejména právo: A) na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb; B) na poskytnutí informací, které jsou CK F&K známy a dotýkají se obsahu smlouvy a smlouvy samotné; C) kdykoliv i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit; D) právo na reklamaci vad a její vyřízení; E) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, před nepovolanými osobami; F) právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších podrobných písemných informací k zájezdu, pokud jsou CK F&K známy a pokud nejsou již obsaženy v cestovní smlouvě nebo katalogu. Jde zejména o upřesnění k ubytování, druhu dopravy, způsobu stravování, kontakt na osobu, na kterou se může obrátit zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu, informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy. Je-li cest. smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK F&K tuto povinnost splnit již při uzavření této smlouvy.

K základním povinnostem objednavatele patří zejména:

A) pravdivě a úplně uvést údaje v cestovní smlouvě;
B) zajistit u osob mladších 15-ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně toto zajistit u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje;
C) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že účastník starší 15ti let a mladší 18 let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu;
D) zaplatit cenu zájezdu nebo služeb tak, jak je dohodnuto v cestovní smlouvě;
E) pokud je součástí služeb zahraniční výjezd, mít u sebe platný cestovní doklad, případně vízum, pokud je vyžadováno;
F) řídit se pokyny průvodce nebo zástupce CK F&K a dodržovat stanovený program;
G) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku na úkor ostatních zákazníků nebo dodavatelů služeb CK;
H) informovat ostatní účastníky zájezdu uvedené ve své cestovní smlouvě o obsahu cestovní smlouvy a těchto podmínek. K právům a povinnostem objednavatele se vztahují odpovídající práva a povinnosti CK F&K. Pokud se účastníci zájezdu nedostaví v čase uvedeném v pokynech nebo zmeškají – li odjezd nebo odlet nebo musí – li být ze zájezdu vyloučeni například z důvodu nesplnění podmínky odd IV bod E), má CK F&K nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.
V. Pojištění

CK F&K je pojištěna pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny UNIQA. Pokud není v cestovní smlouvě sjednáno jinak, jsou všichni účastníci zájezdů, které zahrnují dopravu, pojištěni pojištěním STANDARD pro cesty a pobyt u pojišťovny Uniqa. Pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a pro případ smrti. Podrobné podmínky a limity případného pojistného plnění jsou k nahlédnutí v provozovně CK nebo u pověřených prodejců. Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je pojištění STANDARD, popřípadě rozšířené pojištění, vyslovuje objednavatel souhlas s postoupením pohledávky na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK F&K v případě, že CK F&K na základě požadavku zákazníka nebo dalších osob oprávněných z pojistné smlouvy poskytne úhradu nákladů za zákazníka postiženého pojistnou událostí. V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k objednavateli, popř. k účastníkovi zájezdu a CK F&K nepřísluší posuzovat existenci nebo výši uplatňovaných nároků. Zákazník má právo uzavřít pojištění pro případ nákladů vzniklých s odstoupením od cestovní smlouvy, stejně jako pojištění zavazadel a škod způsobených třetím osobám. CK F&K na požádání toto pojištění zprostředkuje.

VI. Odstoupení od smlouvy, změny sjednaných služeb, zrušení zájezdu

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy, a to písemným oznámením CK F&K, které předá osobně nebo zašle doporučeným dopisem na prodejní místo, kde uzavřel smlouvu nebo přímo na provozovnu CK F&K. Zrušení smlouvy nastává dnem převzetí tohoto oznámení. Při odstoupení od smlouvy (dále jen storno) je zákazník povinen zaplatit odstupné. Výše odstupného je určena dobou uskutečnění storna před nástupem na zájezd či čerpáním prvních služeb takto:

A) storno do 40 dnů před zahájením – 300 Kč za každého účastníka
B) do 39-14 dní před zahájením – skutečně vzniklé náklady, minimálně však 50% z celkové ceny služeb uvedených v cestovní smlouvě
C) 13 – 7 dní před zahájením – skutečně vzniklé náklady, minimálně však 80% z celkové ceny služeb uvedených v cestovní smlouvě
D) 6 a méně dní před zahájením – 100% z celkové ceny služeb uvedených v cestovní smlouvě. Za zahájení je považováno datum čerpání první služby dle cestovní smlouvy, od níž se ustupuje. Den odstoupení od smlouvy a den poskytnutí první služby uvedené v cestovní smlouvě je započítáván do výše uvedeného počtů dnů rozhodujících při výpočtu odstupného. Nenastoupí-li účastník nebo účastníci na zájezd, nebo nečerpá-li objednané služby bez předchozího odstoupení od smlouvy (i pokud je důvodem nesplnění povinností dle odd. IV těchto Podmínek) CK F&K náleží odstupné ve výši 100% ceny sjednané v cestovní smlouvě.CK F&K má právo odečíst odstupné od zaplacené zálohy nebo celkové ceny.
Na základě přání objednavatele může CK F&K, pokud je to možné, provést změny v cestovní smlouvě. Tato musí být provedena a potvrzena písemně objednavatelem i CK F&K. Za každou provedenou změnu, která bude provedena do 30 dnů před zahájením čerpání služeb bude objednavateli účtováno:

a) za změnu osobních údajů – jméno, adresa apod. nebo za změnu účastníka nebo odjezdového místa 200 Kč /za každou změnu
b) za změnu termínu, ubytovacího zařízení, destinace 400,-Kč/za každou změnu.
Pokud by objednavatel požadoval provést změnu účastníka nebo termínu nebo destinace nebo ubytovacího zařízení v době 30 – 15 dní před zahájením čerpání služeb, bude mu účtován dvojnásobek výše uvedených sazeb v souladu s body a) a b). V době kratší 15 dní před odjezdem je taková změna posuzována jako odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Změna počtu osob, jejímž následkem je snížení počtu účastníků v cestovní smlouvě je posuzována jako odstoupení od smlouvy a CK F&K náleží odstupné dle odd. VI těchto Podmínek. Je – li důsledkem takové změny i to, že vznikne neobsazené pevné lůžko, je objednavatel povinen doplatit neobsazené lůžko. CK F&K je oprávněna zvýšit jednostranně cenu zájezdu dle § 852 c pouze během 20 dnů před zahájením zájezdu, pokud dojde do 21. dne před zahájením zájezdu k některým těmto změnám: zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, zvýšení plateb spojených s dopravou, jsou – li zahrnuty v ceně zájezdu (dálniční poplatky, přístavní poplatky apod.) nebo zvýšení směnného kursu české koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a zákazník je povinen rozdíl ceny doplatit do 5 dnů od doručení návrhu na změnu ceny. Pokud dojde z objektivních důvodů ze strany CK F&K ke změně cestovní smlouvy, jejímž důsledkem je nová cena zájezdu, může CK F&K objednavateli navrhnout změnu cestovní smlouvy spolu se stanovením termínu pro stanovisko zákazníka. CK F&K je oprávněna zájezd zrušit v případě, že nedojde k naplnění minimálním počtem účastníků, který je pro vypsané autobusové zájezdy 26 osob, přičemž nejpozději 14 dní před odjezdem musí toto objednavateli oznámit. CK F&K má právo zrušit služby, které jsou obsahem cestovní smlouvy také v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo je – li uskutečnění zájezdu nebo čerpání služeb ztíženo z důvodu nepředvídatelných událostí jako je válka, živelné pohromy, povstání. CK F&K může v tomto případě objednavateli navrhnout změnu termínu nebo destinace a je na objednavateli, zda s navrženou změnou bude souhlasit. Pokud se objednavatel rozhodne navrženou změnu neakceptovat, bude smlouva zrušena a objednavatel obdrží zpět v plné výši zaplacenou cenu. Souhlasí – li objednavatel s novou smlouvou, považují se platby, uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy za platby podle nové smlouvy. Je – li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CK F&K povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit. Nárok na jiné náhrady nevzniká. Nebude-li možno z objektivních důvodů dodržet program a služby sjednané ve smlouvě, musí CK F&K zajistit program a služby v odpovídajícím rozsahu nebo upravit cenu nebo vrátit část již zaplacené ceny. Dojde – li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně majícím vliv na dopravu, změnu či zpoždění odjezdu, které nemůže CK F&K ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odjezdem), vyhrazuje si CK F&K právo případné změny trasy,času odjezdu/příjezdu až 36 hodin, dopravní společnosti, typu autobusu. V těchto případech CK F&K nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. Dojde-li ze strany CK F&K ke změně příjezdového nebo odjezdového místa oproti původně stanovenému v katalogu nebo v cestovní smlouvě, převezme CK F&K náklady na náhradní dopravu do původně určeného místa do výše standardního autobusového nebo vlakového jízdného.

VII. Reklamace

V případě, že některá ze služeb není poskytována dle rozsahu a v kvalitě sjednané v cestovní smlouvě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být sjednána náprava na místě samém v době čerpání služby. Reklamaci zákazník uplatňuje ústně nebo písemně nejdříve u delegáta nebo zástupce CK F&K v místě konání zájezdu nebo čerpání služby, bez zbytečného prodlení a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. Bude-li reklamace podána s prodlením, vystavuje se zákazník riziku, že se zmenší, omezí nebo zanikne nárok na uznání reklamace a úhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení či aktivním přístupu klienta při řešení reklamace nevznikly. CK F&K je oprávněna v místě konání zájezdu nebo čerpání služby řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. V případě, že nedojde k vyřešení nebo kompenzaci na místě, bude zákazník uplatňovat svoji reklamaci u CK F&K. V tomto případě je v zájmu klienta, aby měl průkazné doložení o nečerpaných nebo závadných službách, nejlépe písemnou formou, s uvedením svých osobních údajů, reklamované služby a její řádné zdůvodnění, je-li to možné i s písemným vyjádřením delegáta nebo zástupce CK F&K, což v žádném případě neznamená, že by reklamace bez písemné formy nebyla přijata nebo byla řešena jiným postupem. Jde pouze o doporučený postup v zájmu zákazníka, aby CK F&K mohla co nejobjektivněji dořešit jeho reklamaci. Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu.Reklamace dořeší CK F&K do 30 dnů od podání.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a Reklamační řád vstupují v platnost a účinnost dne 01.01.2014 a platí pro účastníky zájezdů nebo služeb cestovního ruchu organizovaných CK F&K, kromě programu Senior 55+, na který se vztahují zvláštní podmínky, zveřejněné na www.ckfk.cz a zároveň vždy k dispozici v provozovně CK F&K. Je-li uveden v katalogu CK F&K jiný garant zájezdu (organizátor) platí jeho Všeobecné podmínky.

Cestovní kancelář F&K – www.ckfk.cz
tel. 352 623 319